Õppekvaliteedi tagamine

1. Üldsätted
1.1. AileN KOOLITUSED OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel Täiskasvanute koolituse seadusest, Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused
2.1. AileN KOOLITUSED koolituste sihtrühmad ja nende koolitusvajadused on määratletud õppekavas.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1. AileN KOOLITUSED viib läbi koolitusi kaasaegses õppetööks vajaliku tehnilise varustusega õppekeskkonnas, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
3.2. Täpne õppekeskkond ja õppimiseks vajalikud täiendavad vahendid on kirjeldatud õppekavas. AileN KOOLITUSED teavitab õppijat koolituseks vajalikest vahenditest täiendavalt enne koolituse algust.
3.3. Igal koolitusel on tagatud koolitusjärgne veebipõhine abi 3 kuud. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni või kokkulepitud veebikeskkonna kaudu.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
4.2. AileN KOOLITUSED õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
4.2.1. õppekava nimetus;
4.2.2. õppekavarühm;
4.2.3. õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
4.2.5. õppe kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
4.2.6. õppe sisu;
4.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;
4.2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
4.2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
4.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
4.3. Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtrühma vajadustest. Iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada uusi ning mõõdetavaid tulemusi.
4.4. Õppekavade kaasajastamine toimub vähemalt kaks kuud varem enne koolituse algust (enne reklaamikampaania algust).
4.5. Õppekava loojaks on koolitaja. Kui õppekava läbiviimisse on kaasatud teisi koolitajaid, siis luuakse õppekava koostööna, meeskonnas on koolitajad ja koolitusfirma esindaja. Õppekava kinnitab AileN KOOLITUSED OÜ esindaja.
4.6. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale, mis on õppijale kättesaadav kodulehel.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
5.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.
5.2. Koolitaja esitab AileN KOOLITUSED esindajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste kohta.
5.3. AileN KOOLITUSED OÜ esindaja koostöös koolitajatega analüüsib iga negatiivset tagasisidet eraldi ja võtab vajadusel kasutusele meetmed olukorra parendamiseks.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
6.1. AileN KOOLITUSED koolitaja küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet kogutakse digitaalselt ning vastused salvestatakse koolituste tagasiside andmebaasi.
6.2. Koolitajad ja AileN KOOLITUSED OÜ esindaja analüüsivad saadud tagasisidet ja võtavad konstruktiivset ettepanekuid arvesse õppekava arendamisel.

AileN KOOLITUSED OÜ koolituste kvaliteedi tagamise aluste kinnitamise aeg

22.02.2022

AN-logo-pun-raamiga-180x180

Õppekorralduse alused
Õppekvaliteedi tagamine
Terviseohutuse meetmed
Täiskasvanuhariduse majandus-tegevusteade nr 230244

Aile Nõupuu
Email: koolitused@ailen.ee
Telefon: 528 3224

AileN koolitused OÜ
Registreerimisnumber: 16447660
Pangakonto number: LHV EE337700771007339948

Scroll to Top