Õppekorralduse alused

1. Üldsätted
1.1. AileN KOOLITUSED OÜ (reg kood 16447660) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. AileN KOOLITUSED OÜ on esitanud majandustegevusteate täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta (täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 230244 kehtivusega alates 01.03.2022).
1.3. Õppetöö toimub Haapsalus või Läänemaal õppetööks sobivates renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides. Osa õppetööst võib toimuda veebikoolitustena.
1.4. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena.
1.6. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.7. AileN KOOLITUSED asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. AileN KOOLITUSED kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. E-posti on vaja arvete ja koolitusinfo saatmiseks, telefoni kontakti saamiseks ja isikukoodi tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusakte, s.h. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust ja isikuandmete kaitse seadust.
2.2. Õppele registreerides annab õppija loa edasiseks info vahetamiseks ja turundustegevuseks AileN KOOLITUSED OÜ-ga. Soovi korral võib õppija edasisest infovahetusest loobuda.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine.
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab kodulehel www.ailen.ee või e-posti teel koolitused@ailen.ee. Kõik interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta AileN KOOLITUSED esindajalt, kelle kontaktid on igal koolitust tutvustaval sisulehel.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel. 
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab AileN KOOLITUSED esindaja registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud toimumiskoha aadress ja koolituse ajagraafik.
3.2.4. Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% ulatuses tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on AileN KOOLITUSED poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas.
5.2. Lõpetajale väljastatakse:
5.2.1. täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Hindamine on mitteeristav.
5.2.2. tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
5.3. Õppijate andmebaasi lisatakse tunnistuse/tõendi number, õppija nimi, isikukood, koolituse nimetus, lõpetamise kuupäev ja õppe maht. Koolituse läbimist tõendavaid dokumente väljastatakse üldjuhul paberkandjal ning eesti keeles. Tõenditele ja tunnistustele lisab allkirja AileN KOOLITUSED OÜ esindaja.
5.4. Kui koolitus on seotud mõne kutsestandardiga, siis märgitakse tunnistusele ka kutsestandard või selle osa, milles sisalduvate komponentide omandamine oli täienduskoolituse osa.
5.4. AileN KOOLITUSED võib omal algatusel katkestada täiendusõppija õppe, kui õppija ei järgi üldtunnustatud käitumisnorme ja häid tavasid ning tasutud õppemaks tagastamisele ei kuulu.

6. Koolituse eest tasumine
6.1. Koolituse eest tasumine toimub kodulehel koolituse juures asuva pangalingi kaudu või arve alusel enne koolituse algust. Koolituse eest tuleb tasuda enne koolituse algust või arvel märgitud tähtajaks, vastasel korral ei arvata osalejat koolitusgruppi.
6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata korduvatest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. Koolitusest loobumine
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada AileN KOOLITUSED esindajat e-kirja teel aadressil koolitused@ailen.ee.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine
8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. Õppija ja koolitaja õigused ning kohustused
9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
9.1.2. saada teavet AileN KOOLITUSED õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist AileN KOOLITUSED süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusasutuse vara;
9.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele.
9.3. Koolitajal on õigus:
9.3.1. kõrvaldada õppetööst õppija, kelle tervislik seisund ei võimalda õppetööst osa võtta või kes ei järgi üldtunnustatud käitumisnorme ja häid tavasid;
9.3.2. saada vajalikud õppematerjalid ja muud õppetööks vajaminevad vahendid kvaliteetse koolituse läbiviimiseks;
9.3.3. saada informatsiooni osalejate ootuste ja taseme kohta.
9.4. Koolitaja on kohustatud:
9.4.1. ette valmistama ja läbi viima koolituse ning tagama, et osalejad omandaksid õppekavas esitatud õpiväljundid;
9.4.3. koguma koolituse lõpus või peale koolitust osalejatelt tagasisidet;

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1. AileN KOOLITUSED ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

AileN KOOLITUSED õppekorralduse aluste kinnitamise aeg

22.02.2022 

AN-logo-pun-raamiga-180x180

Õppekorralduse alused
Õppekvaliteedi tagamine
Terviseohutuse meetmed
Täiskasvanuhariduse majandus-tegevusteade nr 230244

Aile Nõupuu
E-post: koolitused@ailen.ee
Telefon: 528 3224

AileN KOOLITUSED OÜ
Registreerimisnumber: 16447660
Pangakonto number: LHV EE337700771007339948

Scroll to Top